Đăng nhập

 

 

chương trình hoạt động
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội; Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2021 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Nghị quyết số 105/2020/QH14 ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2021; Nghị quyết số 987/NQ-UBTVQH14 ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2021;

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

1. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho các dự án luật Quốc hội sẽ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: từ  tháng 08/2021 đến tháng 10/2021 (trọng tâm tháng 10/2021), tổ chức lấy ý kiến đối với các dự án Luật Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến 05 dự án Luật[1] và thông qua 01 dự án Luật [2]).

2. Tùy vào tình hình thực tế, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố sẽ tổ chức nội dung khảo sát để nắm tình hình thực tiễn thi hành các luật Quốc hội sẽ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2.

3. Tham gia cùng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố và các cơ quan hữu quan chuẩn bị nội dung trình Quốc hội Đề án tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố (nếu có).

II. VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

1. Tham gia các Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội:

1.1. Tập trung nội dung giám sát theo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2021 tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

1.2. Tham gia các nội dung giám sát khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trên địa bàn Thành phố. Tùy theo yêu cầu phối hợp, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cử đại biểu Quốc hội tham gia hoặc có báo cáo riêng về nội dung giám sát.

2. Về hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố:

2.1- Trong 6 tháng cuối năm 2021, tổ chức các nội dung giám sát:

- Việc thực hiện Luật Thanh tra năm 2010 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2018 – 30/6/2021 (dự kiến trong tháng 9-10/2021)

- Việc thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2018 – 30/6/2021 (dự kiến trong tháng 9-10/2021)

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về các biện pháp, chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (thời gian giám sát cuối tháng 8/2021 và trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, đầu tháng 10/2021).

2.2. Trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố và các sở, ngành chức năng về tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm, cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; những kiến nghị về cơ chế, chính sách với Trung ương.

 2.3. Ngoài các nội dung trên, khi cần thiết, Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố sẽ tổ chức giám sát một số vấn đề bức xúc phát sinh trong đời sống kinh tế xã hội Thành phố, qua đó kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật còn bất cập và tham gia thảo luận các vấn đề kinh tế xã hội, của đất nước tại kỳ họp Quốc hội.

3. Về hoạt động giám sát và chất vấn của các đại biểu Quốc hội:

Các vị đại biểu Quốc hội tổ chức nắm tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri tại nơi ứng cử, đăng ký nội dung tổ chức các cuộc giám sát (nếu cần thiết); thông báo kết quả Thường trực Đoàn để theo dõi, tổng hợp chung. Khi cần thiết, Thường trực Đoàn hoặc Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố sẽ có kiến nghị chính thức đến các cơ quan chức năng về những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát của đại biểu Quốc hội theo luật định.

Về hoạt động chất vấn: Ngoài việc chất vấn trực tiếp tại kỳ họp Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội thực hiện chất vấn giữa hai kỳ họp Quốc hội và tham gia các buổi họp giải trình của thành viên Chính phủ tại Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội.

III. VỀ CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN

1. Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân:

1.1. Tổ chức đại biểu Quốc hội tiếp công dân tại trụ sở Đoàn (ít nhất 3 buổi/tuần) để tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo quy định. Thời gian thực hiện: sau khi hết giãn cách xã hội và việc tổ chức tiếp công dân đảm bảo an toàn cho đại biểu Quốc hội và công dân.

1.2. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố rà soát các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài; tổ chức làm việc với các sở, ngành hữu quan để đôn đốc, giám sát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân.

1.3. Tiếp tục thực hiện rà soát, tổng hợp báo cáo định kỳ việc thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Ban Thường vụ Thành uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ theo quy định.

2. Về công tác tiếp xúc cử tri:                                

2.1. Về tiếp xúc cử tri định kỳ: Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện:

- Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất với cử tri thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các địa phương, tuyên truyền qua các cơ quan báo, đài Thành phố, tiếp nhận ý kiến cử tri (không tổ chức tiếp xúc cử tri để đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19).

- Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2: dự kiến cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2021. Tùy theo yêu cầu công tác phòng chống dịch Covid – 19 sẽ có hình thức tổ chức phù hợp.

Trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, các vị đại biểu Quốc hội kết hợp báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố và việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội 6 tháng cuối năm 2021 trước cử tri tại đơn vị bầu cử.

2.2. Các vị đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nơi ứng cử tổ chức tiếp xúc cử tri tại địa bàn dân cư, cơ quan Mặt trận Tổ quốc quận, huyện; tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri theo giới, ngành. Các vị đại biểu Quốc hội sắp xếp thời gian tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc, tiếp xúc cử tri có liên quan trực tiếp đến đối tượng điều chỉnh của các dự án Luật; gặp gỡ tiếp xúc với cá nhân hoặc nhóm cử tri; gửi kết quả về Đoàn đại biểu Quốc hội để tổng hợp chung.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1.  Các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đảm bảo thực hiện tốt Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; tham dự đầy đủ và thực hiện tốt Nội quy kỳ họp Quốc hội. Đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tham gia hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban theo nhiệm vụ được phân công.

2. Tham gia các hoạt động đối ngoại của Quốc hội và Thành phố.

3.  Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định của Nghị quyết 524/2012/UBTVQH13 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội.

 [1] (1) Luật Cảnh sát cơ động; (2) Luật Điện ảnh (sửa đổi); (3) Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); (4) Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

[2] Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhKế hoạch giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19Thông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020


Số lượt truy cập
08381136
Liên kết website
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn