Đăng nhập

 

 

chương trình hoạt động
Chương trình công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019
CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP.HỒ CHÍ MINH

  

            Căn cứ Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội;

            Căn cứ Nghị quyết số 57/2018/QH14 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Nghị quyết số 59/2018/QH14 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2019; Nghị quyết số 613/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2019;

            Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chương trình công tác năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

            I. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

            1. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho các dự án luật sẽ thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8, Quốc hội khóa XIV theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

- Từ tháng 02/2019 đến tháng 4/2019 (trọng tâm tháng 4/2019), tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với các dự án Luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (dự kiến thông qua 05 dự án Luật, cho ý kiến 12 dự án Luật).

- Từ tháng 7/2019 đến tháng 10/2019 (trọng tâm tháng 9/2019), tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với các dự án Luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (dự kiến thông qua 13 dự án Luật Quốc hội, cho ý kiến 05 dự án Luật).

            2. Bên cạnh việc tổ chức các cuộc hội thảo, tổ chức 04 nội dung khảo sát để nắm tình hình thực tiễn thi hành các luật Quốc hội sẽ cho ý kiến sửa đổi, bổ sung lần đầu tại kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8:  

- Tình hình thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố; những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

- Tình hình thực hiện Luật Dân quân tự vệ và quy định pháp luật về Pháp lệnh Lực lượng dự bị động viên trên địa bàn Thành phố; những kiến nghị để xây dựng Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên.

- Tình hình thực hiện Luật Thuế bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố; những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường.

- Tình hình thực Luật Thanh niên trên địa bàn Thành phố; những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên

            II. VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

            1. Tham gia các Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội

            1.1. Tham gia nội dung giám sát chuyên đề theo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát năm 2019: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 (Kỳ họp thứ 7); Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 (Kỳ họp thứ 8). 

            1.2. Tham gia các nội dung giám sát khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trên địa bàn Thành phố. Tùy theo yêu cầu phối hợp, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cử đại biểu Quốc hội tham gia hoặc có báo cáo riêng về nội dung giám sát.

2. Về hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố:

2.1. Sáu tháng đầu năm 2019, tổ chức giám sát 2 nội dung:

- Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố.

- Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

2.2. Sáu tháng cuối năm 2019, tổ chức giám sát 2 nội dung:

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em năm 2016.

2.3. Trước kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8, làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố và các sở, ngành chức năng về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, những kiến nghị về cơ chế, chính sách với Trung ương.

 2.4. Ngoài các nội dung trên, khi cần thiết, Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổ chức giám sát một số vấn đề bức xúc phát sinh trong đời sống kinh tế xã hội Thành phố, qua đó kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật còn bất cập và tham gia thảo luận các vấn đề kinh tế xã hội, của đất nước tại kỳ họp Quốc hội.

3. Về hoạt động giám sát và chất vấn của các đại biểu Quốc hội:

Các vị đại biểu Quốc hội tổ chức nắm tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri tại nơi ứng cử, đăng ký nội dung tổ chức các cuộc giám sát (nếu cần thiết); thông báo kết quả Thường trực Đoàn để theo dõi, tổng hợp chung. Khi cần thiết, Thường trực Đoàn hoặc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ có kiến nghị chính thức đến các cơ quan chức năng về những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát của đại biểu Quốc hội theo luật định.

Về hoạt động chất vấn: Ngoài việc chất vấn trực tiếp tại kỳ họp Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội thực hiện chất vấn giữa hai kỳ họp Quốc hội và tham gia các buổi họp giải trình của thành viên Chính phủ tại Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội.

            III. VỀ CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN

            1. Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

            1.1. Tổ chức đại biểu Quốc hội tiếp công dân tại trụ sở Đoàn (ít nhất 3 buổi/tuần) để tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo quy định.

            1.2. Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Thường trực Đoàn tổ chức làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố với Ủy ban nhân dân Thành phố và các sở, ngành về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn Thành phố; các Tổ đại biểu Quốc hội tổ chức làm việc với chính quyền địa phương về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa bàn ứng cử.

            1.3. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố rà soát các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài để thống nhất hướng giải quyết. Tổ chức hội nghị chuyên đề về tình hình giải quyết các vụ việc khiếu nại tập thể đông người trên địa bàn thành phố.

            2. Về công tác tiếp xúc cử tri                             

            2.1. Về tiếp xúc cử tri định kỳ:

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện tổ chức 04 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 và thứ 8, Quốc hội khóa XIV, tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri tại phường, xã, địa bàn dân cư.

            -  Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7: dự kiến cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2019 (trước kỳ họp thứ 7); dự kiến cuối tháng 6/2019 (sau kỳ họp thứ 7).

            -  Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8: dự kiến cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2019 (trước kỳ họp thứ 8); dự kiến cuối tháng 11/2019 (sau kỳ họp thứ 8).

            Trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, các vị đại biểu Quốc hội kết hợp báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội trong năm 2019 trước cử tri tại đơn vị bầu cử.

            2.2. Giữa hai kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nơi ứng cử tổ chức tiếp xúc cử tri tại địa bàn dân cư, cơ quan Mặt trận Tổ quốc quận, huyện; tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri theo giới, ngành. Các vị đại biểu Quốc hội sắp xếp thời gian tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc, tiếp xúc cử tri có liên quan trực tiếp đến đối tượng điều chỉnh của các dự án Luật; gặp gỡ tiếp xúc với cá nhân hoặc nhóm cử tri; gửi kết quả về Đoàn đại biểu Quốc hội để tổng hợp chung.

            IV. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

            1. Các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đảm bảo thực hiện tốt Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; Nội quy kỳ họp Quốc hội. Đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tham gia hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban theo nhiệm vụ được phân công.

            2. Tham gia các hoạt động đối ngoại của Quốc hội và Thành phố.

           3. Tổ chức Đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.

          4.  Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định của Nghị quyết 524/2012/UBTVQH13 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội.

    5. Phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP.HỒ CHÍ MINH.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhKế hoạch giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19Thông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020


Số lượt truy cập
08694137
Liên kết website
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn