Đăng nhập

 

 

chương trình hoạt động
Chương trình công tác năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

 I. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

1. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho các dự án luật sẽ thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ  9 và thứ 10, Quốc hội khóa XIV theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

- Từ  tháng 02/2020 đến tháng 4/2020 (trọng tâm tháng 4/2020), tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với các dự án Luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (dự kiến thông qua 09 dự án Luật, cho ý kiến 07 dự án Luật).

- Từ  tháng 07/2020 đến tháng 10/2020 (trọng tâm tháng 9/2020), tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với các dự án Luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (dự kiến thông qua 07 dự án Luật Quốc hội, cho ý kiến 02 dự án Luật).

2. Bên cạnh việc tổ chức các cuộc hội thảo, tổ chức 04 nội dung khảo sát để nắm tình hình thực tiễn thi hành các luật Quốc hội sẽ cho ý kiến sửa đổi, bổ sung lần đầu tại kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10:  

- Tình hình thực hiện Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn Thành phố; những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Tình hình thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố; những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Tình hình thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố; những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng.

- Tình hình thực hiện Luật Đất đai năm 2013, những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013.

3. Tham gia cùng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố và các cơ quan hữu quan chuẩn bị nội dung trình Quốc hội Đề án tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố và Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

1. Tham gia các Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

1.1. Tập trung  nội dung giám sát chuyên đề theo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát năm 2020: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (Kỳ họp thứ 9); Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên (Chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 9/2020).

1.2. Tham gia các nội dung giám sát khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trên địa bàn Thành phố. Tùy theo yêu cầu phối hợp, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cử đại biểu Quốc hội tham gia hoặc có báo cáo riêng về nội dung giám sát.

2. Về hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố:

2.1. Sáu tháng đầu năm 2020, tổ chức giám sát 02 nội dung:

- Việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2019.

- Việc thực hiện Luật phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2019.

2.2. Sáu tháng cuối năm 2020, tổ chức giám sát 02 nội dung:

- Việc thực hiện Luật thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016- 2019.

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016- 2019.

2.3. Trước kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10, làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố và các sở, ngành chức năng về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm, cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; những kiến nghị về cơ chế, chính sách với Trung ương.

2.4. Ngoài các nội dung trên, khi cần thiết, Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổ chức giám sát một số vấn đề bức xúc phát sinh trong đời sống kinh tế xã hội Thành phố, qua đó kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật còn bất cập và tham gia thảo luận các vấn đề kinh tế xã hội, của đất nước tại kỳ họp Quốc hội.

3. Về hoạt động giám sát và chất vấn của các đại biểu Quốc hội:

Các vị đại biểu Quốc hội tổ chức nắm tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri tại nơi ứng cử, đăng ký nội dung tổ chức các cuộc giám sát (nếu cần thiết); thông báo kết quả Thường trực Đoàn để theo dõi, tổng hợp chung. Khi cần thiết, Thường trực Đoàn hoặc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ có kiến nghị chính thức đến các cơ quan chức năng về những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát của đại biểu Quốc hội theo luật định.

Về hoạt động chất vấn: Ngoài việc chất vấn trực tiếp tại kỳ họp Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội thực hiện chất vấn giữa hai kỳ họp Quốc hội và tham gia các buổi họp giải trình của thành viên Chính phủ tại Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội.

III. VỀ CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN

1. Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

1.1. Tổ chức đại biểu Quốc hội tiếp công dân tại trụ sở Đoàn (ít nhất 3 buổi/tuần) để tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo quy định.

1.2. Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Thường trực Đoàn tổ chức làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố với Ủy ban nhân dân Thành phố và các sở, ngành về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn Thành phố; các Tổ đại biểu Quốc hội tổ chức làm việc với chính quyền địa phương về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa bàn ứng cử.

1.3. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố rà soát các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài; tổ chức làm việc với các sở, ngành hữu quan để đôn đốc, giám sát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức hội nghị chuyên đề về tình hình giải quyết các vụ việc khiếu nại tập thể đông người trên địa bàn thành phố.

2. Về công tác tiếp xúc cử tri                    

2.1. Về tiếp xúc cử tri định kỳ:

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện tổ chức 04 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 và thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

- Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9: dự kiến cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2020;

- Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10: dự kiến cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2020;

Trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, các vị đại biểu Quốc hội kết hợp báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và việc thực hiện nhiệm vụ của  đại biểu Quốc hội trong năm  2020 trước cử tri tại đơn vị bầu cử.

2.2.  Giữa hai kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nơi ứng cử tổ chức tiếp xúc cử tri tại địa bàn dân cư, cơ quan Mặt trận Tổ quốc quận, huyện; tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri theo giới, ngành. Các vị đại biểu Quốc hội sắp xếp thời gian tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc, tiếp xúc cử tri có liên quan trực tiếp đến đối tượng điều chỉnh của các dự án Luật; gặp gỡ tiếp xúc với cá nhân hoặc nhóm cử tri; gửi kết quả về Đoàn đại biểu Quốc hội để tổng hợp chung.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1.  Các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đảm bảo thực hiện tốt Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; Nội quy kỳ họp Quốc hội. Đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tham gia hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban theo nhiệm vụ được phân công.

2. Tham gia các hoạt động đối ngoại của Quốc hội và Thành phố.

3. Tổ chức Đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.

4.  Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định của Nghị quyết 524/2012/UBTVQH13 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhKế hoạch giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19Thông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020


Số lượt truy cập
08624403
Liên kết website
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn