Đăng nhập

 

Liên kết website
diễn đàn tham vấn ý kiến nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân

Tham vấn ý kiến nhân dân trong quá trình ban hành chính sách của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (26/2/2013 8:04)


THAM VẤN Ý KIẾN NHÂN DÂN
TRONG QUÁ TRÌNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

_____________

Kể tử đầu tháng 9 đến tháng 11 năm 2008, Ban Biên tập trang web Đại biểu nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân qua các phương tiện thông tin. Ban Biên tập giới thiệu  tổng quát nội dung để bạn đọc tìm hiểu và tham gia diễn đàn này.

1.Tham vấn người dân là gì?

Tham vấn công chúng là hành động có chủ đích của chính quyền nhằm thông báo, hỏilắng nghe, thảo luận với những người dân chịu ảnh hưởng bởi một quyết định, một giải pháp nào đó hoặc những người có liên quan có quan tâm đến chính sách, giải pháp sắp được ban hành hoặc đã được ban hành. Qua đó người dân được tổ chức các cơ hội để họ bày tỏ các quan điểm về ý kiến của mình theo những kênh thu nhận đã công bố, và có cơ chế để những quan điểm, ý kiến này được người ra quyết định xem xét và cân nhắc trước khi quyết định đó được thông qua.

Họat động tham vấn có thể theo các hình thức:

- Hình thức chủ động: đại diện chính quyền tổ chức nghe ý kiến của người dân;

- Hình thức bị động: công bố để người dân gởi thư góp ý tới chính quyền theo địa chỉ công bố (dân nguyện).

2. Mục đích tham vấn tăng cường sự tham gia của công chúng:

- Tập thói quen tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.

- Chọn ý kiến hay, hiến kế.

- Nghe phản hồi về tác động của chính sách và khả năng chấp hành.

- Đánh giá mức đạt mục đích của chính sách khi thi hành.

3. Nguyên tắc cơ bản:

- Nền tảng pháp lý: sử dụng  các quy định pháp luật hiện hành và tham khảo các công cụ, kỹ thuật sử dụng trong tham vấn, điều tra xã hội học, đánh giá có sự tham gia của người dân;

- Vấn đề tham vấn và kỹ thuật tham vấn do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo trên cơ sở chương trình họat động và sáng kiến của HĐND, của các Ban HĐND và hệ thống của HĐND các cấp;

- Họat động tham vấn sử dụng thích hợp và  sự tham gia của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị địa phương và cộng đồng dân cư;

- Kết quả tham vấn đóng góp vào họat động xem xét và quyết định chính sách của HĐND, của chính quyền địa phương nói chung và có sự phản hồi đối với người dân được tham vấn;

- Các kỹ thuật, hình thức tham vấn được sử dụng tăng cường tối đa sự tham gia của người dân.

4. Khung pháp lý và chính sách về sự tham gia của người dân:

- Luật tổ chức HĐND và UBND.

- Nghị định về Dân chủ cơ sở (Nghị định số 79/2003 và Pháp lệnh số 34/2007).

- Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

5. Các nguyên tắc chính về tham vấn ý kiến nhân dân:

- Công khai và minh bạch: Quy trình tham gia phải công khai đối với mọi người dân.

- Sự đa dạng của các ý kiến đóng góp: cần tìm kiếm các ý kiến từ nhiều nhóm lợi ích, nhóm bị tác động trực tiếp hoặc gián tiếp, ý kiến chuyên gía, ý kiến về chính sách có thể xung đột.

- Tham vấn ý kiến trên diện rộng: Ngòai những hình thức tập trung vào nhóm đối tượng, nên mở rộng tham vấn tới các đối tượng rộng rãi và có hình thức quảng bá để thu hút sự tham gia vào công việc chung.

- Phản hồi và giữ mối quan hệ lâu bền: lấy ý kiến là có nghiên cứu, tiếp thu và phản hồi theo các hình thức thích hợp.

6. Một số công cụ tham vấn:

     5 công cụ tổng quát gồm:

·                     Tổ chức hội nghị lấy ý kiến (theo từng cấp thể hiện trong kế họach cụ thể từng Ban).

·                     Khảo sát thực địa, thị sát, khảo sát, giám sát. Nhằm mục đích: tiếp xúc, tiếp nhận chứng cứ.

·                     Sử dụng các hình thức trên phương tiện thông tin đại chúng (truyền thông hổ trợ) nhằm cho nhân dân biết Hội đồng nhân dân thành phố đang tiến hành họat động với những nội dung gì qua đó nhân dân góp ý bằng văn bản, thư kiến nghị…

·                     Tiếp nhận thư dân nguyện, đơn khiếu nại (tùy theo lĩnh vực) và phản hồi.

·                     Điều tra Xã hội học, khảo sát- tổ chức nghiên cứu độc lập.

7. Về Quy trình tham vấn:

Hiệu quả quy trình tham vấn phụ thuộc vào 2 yếu tố:

- Việc tham vấn: nội dung, cách đặt vấn đề, mục đích tham vấn.

- Cách thức tham vấn: tùy theo cơ quan tham vấn là ai, có chức năng gì liên quan đến nội dung tham vấn mà cách thức tham vấn được thiết kế thích hợp

Quy trình tham vấn:

·                     Xác định vấn đề: những sự kiện nào dẫn đến một số ách tắc (vấn đề) cần tháo gỡ?  Bức xúc tới mức nào? Hậu quả? Sáng kiến gì? Ai nêu ra? Bối cảnh của sáng kiến chính sách là gì?

·                     Phân tích vấn đề: xác định nội dung và phạm vi tham vấn.

·                     Quyết định tham vấn: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định tổ chức tham vấn và thông báo đến Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan, kèm theo kế họach cụ thể.

·                     Lập kế họach tham vấn: do các Ban HĐND thành phố và triển khai thông tin phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan.

·                     Thiết kế các công cụ tham vấn.

·                     Tập huấn  cán bộ hỗ trợ tham vấn.

·                     Triển khai chuẩn bị tiến hành các hình thức tham vấn.

·                     Thực hiện tham vấn, lập biên bản tham vấn.

·                     Tổng hợp ý kiến.

·                     Xử lý các ý kiến và tiếp thu, phản hồi.

·                     Đánh giá cuộc tham vấn.

·                     Theo dõi việc tiếp thu các ý kiến tham vấn tại phiên thảo luận chính sách và quyết định.

·                     Phản hồi, giữ mối liên hệ truyền thông.

8. Nội dung tham vấn gồm 3 vấn đề:

8.1. Môi trường;

8.2. Nhà ở tái định cư;

8.3 Nếp sống văn minh đô thị.

Các bài viết xin gửi về email: maintt@tphcm.gov.vn

Trân trọng cảm ơn./.

                                                     

                                                                                         Ban Biên tập

thông tin cần biết
  Kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX.
  Kỳ họp thứ 2 - Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX.
  Kỳ họp thứ 1 - Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX.
  Kỳ họp thứ 21 – Hội đồng nhân dân thành phố khoá VIII.
  Kỳ họp thứ 20 – Hội đồng nhân dân thành phố khoá VIII.
Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
04973068


Trụ sở Hội đồng nhân dân TP.HCM:
86 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q1, TP.HCM
Điện thoại: 028.38296196 - Fax: 028.38275564
Email: hdnd@tphcm.gov.vn


Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn