Đăng nhập

 

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Phát biểu của đông chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các vị đại biểu Quốc hội khóa XII

PHÁT BIỂU
CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ THANH HẢI, UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ THÀNH UỶ
TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THÀNH PHỐ KHOÁ XI,
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC VỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XII

_______

 

 

            Năm 2007, đất nước và thành phố diễn ra nhiều sự kiện quan trọng; trong đó cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII ngày 20 tháng 5 năm 2007 là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn, được tổ chức vào thời điểm cả nước đang nỗ lực đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng,  giành được những thành tựu mới trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng và đẩy mạnh hợp tác kinh tế quốc tế. Ngày bầu cử đã thật sự trở thành ngày hội của toàn dân, cử tri cả nước nô nức đi bầu cử, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, đảm bảo phẩm chất và năng lực của người đại biểu, đại diện cho cử tri vào Quốc hội (Thành phố có 99,89% cử tri đi bầu). Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII diễn ra dân chủ, đúng pháp luật an toàn, tiết kiệm và đã thành công tốt đẹp. Cử tri cả nước đã sáng suốt lựa chọn bầu được 493 vị (trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh có 23 vị) đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong cả nước tham gia Quốc hội khoá XII.

 

            Thay mặt Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, tôi nhiệt liệt chúc mừng  thắng lợi to lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII; nhiệt liệt chúc mừng các vị đại biểu Quốc hội vừa được bầu và tin tưởng sâu sắc rằng, các vị sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.

 

            Thưa quý vi đại biểu,

 

            Trong nhiệm kỳ vừa qua, hàng năm, chuẩn bị cho 2 kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội Thành phố đã tổ chức hàng chục cuộc hội thảo để lấy ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành đóng góp vào các dự án Luật. Từ đó, tập hợp và chắt lọc những ý kiến xác đáng đóng góp có hiệu quả trong việc thảo luận, thông qua các dự án Luật, các Nghị quyết chuyên đề và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước tại các kỳ họp Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Thành phố đã gắn bó liên hệ mật thiết với cử tri, kịp thời phản ánh  và đề nghị các cơ quan hữu quan giải quyết nguyện vọng, kiến nghị của cử tri.  Hoạt động giám sát của quý vị đại biểu Quốc hội Thành phố ngày càng có ý nghĩa thiết thực, sâu sát; vừa giúp cho chỉ đạo, điều hành của các cấp Chính quyền tốt hơn, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình hoạt động, vừa góp phần phổ biến, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của công dân tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 

            Các vị đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khoá XI đã kế thừa kinh nghiệm quý báu của các đại biểu Quốc hội tiền nhiệm, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tích cực hoạt động và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

 

            Thay mặt Lãnh đạo Thành phố, tôi đánh giá cao và xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của quý vị đại biểu đối với các cấp Chính quyền Thành phố trong thời gian qua. Tôi mong rằng, quý vị đại biểu Quốc hội khoá XI dù không tiếp tục tái cử, ở bất cứ cương vị công tác nào cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với đất nước và Thành phố, quan tâm, chia sẻ, ủng hộ, hiến kế cho Thành uỷ và Chính quyền Thành phố trong quá trình quản lý và  phát triển Thành phố.

 

            Thưa quý vị đại biểu,

 

            Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII : “Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm lớn nhất của cả nước về kinh tế; đã, đang và sẽ tiếp tục giữ vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển chung của cả nước”. Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự, tự hào và nguyện phấn đấu cao hơn nữa để luôn xứng đáng Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, Thành phố Anh hùng.

 

            Mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tới là tiếp tục tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế. Chủ động khai thác các lợi thế và hạn chế các mặt bất lợi trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển mạnh khoa học – công nghệ; phát huy truyền thống văn hoá đặc sắc, phong phú của dân tộc. Đồng thời với tăng trưởng kinh tế là nâng cao chất lượng sống của đồng bào trên tất cả các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,... Thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, phấn đấu giảm dần khoảng cách giàu nghèo trong các tầng lớp dân cư. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

 

            Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra  trong quá trình phát triển, cần có sự chung vai, góp sức của các vị đại biểu Quốc hội. Sự quan tâm, ủng hộ của quý vị đại biểu Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng, giúp Thành phố hoàn thành nhiệm vụ. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị quý vị đại biểu Quốc hội khoá XII của Thành phố quan tâm những vấn đề sau :

 

            Thứ nhất, tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng ta.

 

            Nghị quyết số 20-NQ/TW của  Bộ Chính trị đã nhận định : “Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo và có những đóng góp quan trọng trong việc hình thành, phát triển đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước...”. Là đại biểu Quốc hội đại diện cho hơn 7 triệu dân của một Thành phố có truyền thống năng động, sáng tạo; tôi đề nghị quý vị đại biểu Quốc hội dành nhiều tâm sức để nắm bắt các vấn đề thực tiễn sinh động của đời sống kinh tế - xã hội Thành phố, bằng nhiều cách khác nhau và thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, tập hợp được trí tuệ của nhân dân Thành phố để đóng góp cho Quốc hội trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và quyết định các chính sách lớn thuộc thẩm quyền của Quốc hội, góp phần hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước nói chung và quá  trình phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

 

            Thứ hai, tích cực có những đóng góp thiết thực, tạo điều kiện cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững.

 

            Sự  nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước ta được tiếp tục thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, sẽ không ngừng hoàn thiện chính sách và thể chế quản lý kinh tế; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chánh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy Nhà nước; nên Quốc hội sẽ không ngừng hoàn thiện và xây dựng đồng bộ hệ thống pháp luật phù hợp với thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong quá trình đó, nhiều vấn đề thực tiễn liên quan đến chính sách và cơ chế quản lý đặt ra từ yêu cầu quản lý và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, cần được tháo gỡ. Do đó, tôi mong rằng, quý vị đại biểu Quốc hội, với quyền hạn và trách nhiệm theo luật định, tích cực hỗ trợ cho Thành phố trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; tạo điều kiện cho Thành phố phát triển nhanh và bền vững. Trước mắt, đề nghị quý vị đại biểu Quốc hội ủng hộ việc thí điểm xây dựng mô hình Chính quyền đô thị, mà Thành phố đang nghiên cứu trình Trung ương cho phép tổ chức thực hiện thí điểm.

 

            Thứ ba, thực hiện tốt chức năng giám sát tối cao trong quá trình thi hành pháp luật.

 

            Các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố khoá XII cần kế thừa kinh  nghiệm hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố khoá XI, khắc phục những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ qua, có các hình thức phong phú, sinh động, thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động; giữ mối quan hệ  phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể của Thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình. Với tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ cho Đảng bộ và Chính quyền Thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ, tôi đề nghị quý vị đại biểu Quốc hội với tinh thần tích cực và xây dựng sẽ góp ý, chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác quản lý, điều hành; đồng thời, góp ý thẳng thắn với Chính quyền các cấp những giải pháp, biện pháp thực thi; giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cử tri. Thực tiễn ở Thành phố chúng ta đã cho những bài học kinh nghiệm quý : Dù đứng trước một vấn đề rất khó khăn, phức tạp; nhưng nếu những người có trách nhiệm với đất nước, với Thành phố đồng tâm, hiệp lực cùng tìm ra cách xử lý tốt, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được kết quả. Về phía Thành phố, Ban Thường vụ Thanh uỷ sẽ chỉ đạo các cấp Chính quyền tạo điều kiện tốt nhất, có thể được, để quý vị đại  biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ của mình.

 

            Với sự tin tưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố khoá XII, vừa được nhân dân Thành phố tín nhiệm  bầu ra, sẽ là người đại diện đầy đủ cho trí tuệ, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân Thành phố tại diễn đàn Quốc hội và là người quan trọng không chỉ đóng góp có hiệu quả cho những quyết sách lớn của đất nước tại Quốc hội, mà còn là người đóng góp tích cực cho việc xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – vì một đô thị văn minh, hiện đại, xã hội chủ nghĩa; quyết tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh  xứng đáng với vai trò của mình như Nghị quyết số 20/TW của Bộ Chính trị về Thành phố đã xác định.

 

            Thưa quý vị đại biểu.

 

            Nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII là nhiệm kỳ Quốc hội của thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Nhiệm vụ đặt ra rất to lớn và rất vinh dự cho các vị đại biểu Quốc hội. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với những quyết sách của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII, quý vị đại biểu Quốc hội Thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố khoá XII sẽ phát huy tối đa vai trò và nhiệm vụ của mình, đáp ứng lòng tin cậy của đồng bào cử tri, đóng góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp xây dựng đất nước và Thành phố, xây dựng chế độ Xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

 

            Kính chúc quý vị đại biểu và tất cả các đồng chí có mặt sức khoẻ và thành đạt.

 

            Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu và các đồng chí./.

 

 

KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG

CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ KHOÁ XI (2002 – 2007)

(Do đồng chí Phạm Phương Thảo - Chủ tịch HĐND TP, Trưởng Đoàn ĐBQH TP trình bày tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH TP.HCM khoá XI)

_________

 

            Nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI (2002 – 2007) đã kết thúc, chúng ta cũng vừa tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII trong không khí dân chủ. Nhân dân cả nước đã sáng suốt lựa chọn bầu được 439 vị (trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có 23 vị) đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong cả nước tham gia Quốc hội khoá XII - Quốc hội của thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Thay mặt cho Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố khoá XI, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng 23 vị đại biểu Quốc hội vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XII.

 

            Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức trao đổi kinh nghiệm hoạt động của đại biểu Quốc hội, tại Hội nghị này, tôi xin thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố khoá XI trình bày tóm tắt kết quả và những kinh nghiệm hoạt động của Đoàn trong 5 năm qua.

 

            Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ vừa qua nhiều đại biểu có thay đổi công tác nhưng đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu và luôn gắn bó chặt chẽ với địa phương, với cử tri thành phố. Lãnh đạo Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và cử tri của thành phố luôn quan tâm, theo dõi hoạt động của Đoàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi và góp ý kiến, kiến nghị với Đoàn. Sau đây là một số kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, đại biểu Quốc hội Thành  phố trong nhiệm kỳ khoá XI :

 

            1- Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác xây dựng pháp luật là việc trọng tâm trong toàn bộ hoạt động của Đoàn nhằm góp phần cùng với Quốc hội thể chế hoá đường lối của Đảng và Nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố chủ trương mời gọi các Luật sư, Luật gia, các nhà khoa học, các trường Đại học, các chuyên gia kinh tế, các nhà quản lý, các cơ quan Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân cùng chung sức đóng góp ý kiến vào các dự án Luật. Trong nhiệm kỳ, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức 70 cuộc hội thảo đóng góp ý kiến đối với các dự án Luật trình Quốc hội thông qua; trên 30 cuộc khảo sát, tọa đàm để thảo luận về các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến. Phối hợp chặt chẽ với TT.HĐND TP trong việc tổ chức lấy ý kiến sâu rộng trong nhân dân, các ngành, các cấp của TP đối với một số dự án luật quan trọng theo kế hoạch của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội như Bộ luật dân sự, luật đất đai… Qua đó ghi nhận nhiều nội dung góp ý có cơ sở khoa học và thực tiễn báo cáo UBTVQH, tập hợp được nhiều tư liệu và tài liệu tham khảo cung cấp cho ĐBQH TP, từ đó giúp đại biểu nghiên cứu tham gia đóng góp xây dựng luật tại kỳ họp Quốc hội có chất lượng.

 

Tuy nhiên, mặc dù pháp luật có quy định nhưng do chưa có cơ chế cụ thể về việc trình sáng kiến luật của Đại biểu Quốc hội ra trước Quốc hội, kể cả quy định về việc trả lời của Quốc hội đối với các chủ thể trình sáng kiến lập pháp  nên có nhiều vấn đề của thực tiễn đặt ra, ĐBQH TP có đề xuất nhưng vẫn chưa thể có sáng kiến luật được trình. 

 

2-Đoàn ĐBQH TP nhiệm kỳ khoá XI đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cùng với Quốc hội cũng như chính quyền địa phương quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm;  quyết định về ngân sách, tổ chức bộ máy và nhân sự các cơ quan Nhà nước, về chủ trương thực hiện các công trình quan trọng của quốc gia. Tích cực tham gia triển khai luật, chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống tội phạm và bài trừ các tệ nạn xã hội... Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH TP đã góp phần tích cực đóng góp ý kiến để Quốc hội thông qua Nghị quyết 16/2003/QH11 về thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.

 

3-Đoàn ĐBQH TP xác định công tác giám sát là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động của Đoàn và của ĐBQH nên đã dành nhiều thời gian cho hoạt động này. Từ khi Luật hoạt động giám sát của Quốc hội có hiệu lực (1/8/2003), Đoàn ĐBQH TP đã tổ chức 37 cuộc giám sát; tham gia  31 Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, HĐDT và các Uỷ ban của Quốc hội. Nhiều nội dung kiến nghị góp ý của Đoàn ĐBQH TP được UBND TP, Sở ban ngành TP, quận-huyện xem xét giải quyết, trả lời bằng văn bản, một số vụ việc đã được điều chỉnh theo sự góp ý của Đoàn ĐBQH như: tiến độ thi công công trình Bệnh viện Hùng Vương, dự án mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Nguyễn Văn Trỗi, dự án KCN Tân Bình mở rộng; chấn chỉnh việc sử dụng nhà xưởng kho bãi của nhà nước không đúng mục đích, lãng phí; chống thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân KCX-KCN trên địa bàn TP; rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài...

Tuy vậy, công tác giám sát vẫn còn nhiều hạn chế. Số cuộc giám sát trực tiếp tại cơ sở tuy có tăng lên nhưng chưa nhiều. Đoàn ĐBQH TP chỉ mới chú trọng đến việc chất vấn trực tiếp tại kỳ họp, công tác chất vấn giữa hai kỳ họp thực hiện không thường xuyên. Việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật chưa thực hiện được. Các cuộc giám sát thường tổ chức theo Đoàn ĐBQH; có rất ít ĐBQH thực hiện chương trình giám sát riêng. Nhiều kiến nghị sau giám sát của Đoàn ĐBQH TP được các cơ quan hữu quan tiếp thu và có điều chỉnh trong quá trình ban hành các chính sách, điều hành nhưng không ít vụ việc còn dây dưa. Mặt khác, một số kiến nghị còn dàn trải và chung chung.

            4-Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã tổ chức 190 buổi ĐBQH tiếp 2.160 lượt công dân tại Trụ sở Đoàn. Tổng số đơn đã chuyển đến các ngành chức năng là 2664, có 1697 văn bản trả lời, đạt tỷ lệ 63,70%. Kết quả này còn nhiều hạn chế, không tương xứng với công sức của Đoàn ĐBQH và đại biểu Quốc hội. Còn khá nhiều văn bản trả lời với nội dung chung chung, nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài. Đơn thư khiếu nại, tố cáo do ĐBQH chuyển và có ý kiến, kiến nghị chưa thật sự được các ngành hữu quan giải quyết thấu đáo. Việc tổ chức các cuộc giám sát các vụ khiếu nại tồn đọng lâu ngày tuy được xem là tích cực, nhưng không nhiều và có vụ cũng chưa dứt điểm.

 

5-Nhiệm kỳ khoá 11, Đoàn ĐBQH TP đã tổ chức 479 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó có hơn 200 cuộc TXCT ở phường, xã, tiếp xúc cử tri theo giới, ngành.  Qua tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH TP.Hồ Chí Minh mang tiếng nói và tâm tư, nguyện vọng của cử tri, các ngành, các cấp của  TP.Hồ Chí Minh đến diễn đàn Quốc hội, thực hiện quyền chất vấn và góp phần cùng với Quốc hội đôn đốc Chính phủ và các Bộ Ngành giải quyết nhiều kiến nghị của cử tri. Các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền TP cũng được Đoàn tập hợp và đề nghị UBND TP và các Sở Ngành hữu quan xem xét giải quyết. Một số Tổ ĐBQH trước khi tiếp xúc cử tri đã tiến hành làm việc với UBND TP và các Sở Ngành hữu quan để giám sát, đôn đốc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri tại các lần tiếp xúc trước. Cách làm này được cử tri hoan nghênh.

 

            Mặc dù có cải tiến trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri, nhưng nhìn chung tình trạng “ đại cử tri” vẫn còn phổ biến, số cuộc tiếp xúc cử tri ở cơ sở (xã, phường), tiếp xúc cử tri theo giới ngành còn ít. Việc đeo bám, đôn đốc và theo dõi kết quả giải quyết giải quyết kiến nghị của cử tri còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu như mong muốn. Chưa xác định cụ thể cơ chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH với HĐND, UBND các cấp trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền địa phương để tránh trùng lắp.

 

Đoàn ĐBQH TP.HCM khoá XI đã có nhiều nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động và phối hợp có kết quả với các cơ quan của Quốc hội và địa phương. Nhìn chung, Đoàn ĐBQH TP đã hoàn thành tốt  nhiệm vụ, có nhiều đóng góp tích cực trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội, thể hiện được vai trò là Đoàn ĐBQH của một TP lớn. Các ĐBQH trong Đoàn đều cố gắng giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, luôn có nhiều cố gắng để  xứng đáng  là người đại biểu của nhân dân.

 

Hoạt động của Đoàn ĐBQH TP trong nhiệm kỳ khoá 11 tuy đạt nhiều kết quả, nhưng ĐBQH và tập thể Đoàn ĐBQH vẫn thấy còn những mặt hạn chế. Nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân tuy được ĐBQH ghi nhận phản ảnh nhưng quá trình đeo bám, đôn đốc giải quyết chưa đến nơi, đến chốn… Trong hoạt động giám sát, nhất là trong giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, còn không ít trường hợp chưa được trả lời hoặc trả lời chung chung. Nhiều nội dung bức xúc do cử tri kiến nghị - một mặt chưa được thể chế hoá bằng luật pháp hoặc chậm được hướng dẫn, mặt khác có nhiều quy định bất cập chậm được sửa đổi, bổ sung…

 

Từ thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn ĐBQH TP khoá 11 rút ra được một số bài học kinh nghiệm : Một là, phát huy tính chủ động sáng tạo trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động sao cho phù hợp trong điều kiện  đa số đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ có chất lượng và hiệu quả, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, mục tiêu đã đề ra. Hai là, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và sự phối hợp với chính quyền, với mặt trận và các ban ngành đoàn thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn và nhiệm vụ ĐBQH. Ba là, gắn bó mật thiết với cử tri, liên hệ thường xuyên với cử tri không chỉ là nhiệm vụ của ĐBQH được pháp luật quy định, mà còn là yêu cầu bức thiết để ĐBQH và Đoàn ĐBQH nắm bắt được thực tiễn, nguyện vọng, ý chí của người dân, qua đó góp phần thể chế hoá vào các văn bản của pháp luật, làm cho các văn bản pháp luật gắn với thực tiễn, với cuộc sống. Bốn là, cần có sự phân công Đại biểu Quốc hội chuyên trách và xây dựng bộ máy Văn phòng Đoàn ĐBQH đủ mạnh để  làm công tác tham mưu, giúp việc, nghiên cứu tổng hợp giúp Lãnh đạo Đoàn tổ chức thực hiện  các hoạt động của Đoàn ĐBQH, tổ ĐBQH và ĐBQH.

 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH trong nhiệm kỳ mới, Đoàn ĐBQH TP khoá 11 xin đề xuất một số biện pháp:

1-Tạo điều kiện để ĐBQH gắn bó và đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tham gia giám sát, đôn đốc giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc do cử tri nêu ra; đồng thời tuyên truyền, giải thích để cử tri chấp hành đường lối, chủ trương, pháp luật của Nhà nước. Đây là yêu cầu quan trọng hàng đầu, vì nếu cơ chế, quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH có đầy đủ đến đâu, nhưng bản thân ĐBQH không thực hiện được đầy đủ trách nhiệm của mình, thì chức năng đại diện cho cử tri còn là hình thức. Phối hợp với MTTQ thực hiện chế độ báo cáo với cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình để cử tri có điều kiện giám sát đối với ĐBQH theo quy định.

2-Tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức lấy ý kiến xây dựng pháp luật với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Kiến nghị UBTVQH tạo điều kiện để ĐBQH, Đoàn ĐBQH tiếp cận với dự thảo và các tài liệu tham khảo liên quan đến dự án luật ngay từ đầu, từ đó mới có thể huy động các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học tham gia đóng góp ý kiến một cách sâu rộng, thiết thực và có chất lượng.

 

3-Cải tiến phương thức tổ chức hoạt động giám sát, tập trung giám sát những vấn đề theo chương trình và những vấn đề cử tri đang bức xúc, có chú ý hình thức giám sát trực tiếp tại cơ sở. Kinh nghiệm cho thấy nếu cuộc giám sát của Đoàn ĐBQH TP chỉ giới hạn trong một buổi làm việc với TT.UBND TP và các Sở, ngành hữu quan thì khó có thể đưa ra những kiến nghị sâu và có tính thuyết phục cao. Hoặc nếu chỉ nghe người được giám sát báo cáo mà không đối chiếu với nguyện vọng của dân, không đi sâu nghiên cứu tìm hiểu độ “chênh” của báo cáo so với thực tế thì giám sát cũng mang tính phiến diện. Khi  tổ chức Đoàn giám sát cần cử những đại biểu có kiến thức chuyên sâu, am hiểu về lĩnh vực giám sát. Nâng cao chất lượng các kiến nghị sau giám sát và thực hiện giám sát lại vấn đề đã kiến nghị của các cuộc giám sát trước. Chú trọng tiến hành chất vấn giữa hai kỳ họp.

 

4-Tiếp tục duy trì và tổ chức thường xuyên các buổi tiếp công dân tại Trụ sở Đoàn ĐBQH theo quy định của Nghị quyết 228 của UBTVQH. Trong công tác này có một số nội dung cần được Đoàn ĐBQH TP khoá 12 nghiên cứu xử lý là: Nếu chỉ tiếp công dân, nhận đơn và chuyển đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đến các cơ quan chức năng và chờ trả lời thì hiệu quả không cao; nhưng nếu đơn thư nào cũng đi sâu phân tích, kiến nghị -nhất là các vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng hoặc bản án đã có hiệu lực pháp luật, thì trong điều kiện ĐBQH đa phần hoạt động kiêm nhiệm, cán bộ giúp việc cho Đoàn ĐBQH còn  ít, sẽ tạo áp lực quá tải. Có một thực tế là: Nghị quyết 228 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định rõ ĐBQH không chuyển đơn của công dân do ĐBQH khác đã chuyển trước đó, song vẫn còn rất nhiều công dân tìm cách gặp hầu hết các ĐBQH để trình bày, khiếu nại và  cho rằng đại biểu của dân phải tiếp dân, phải can thiệp để giải quyết những vấn đề của dân. Mặt khác, trong một số trường hợp ĐB cho rằng các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết đúng pháp luật, nhưng công dân vẫn không đồng ý và đề nghị xem xét lại. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để  minh định rõ chức năng của đại biểu dân cử với các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác này để vừa không chồng chéo chức năng, không làm cho công dân hiểu Đoàn ĐBQH như là cơ quan giải quyết khiếu nại cấp cao; vừa giám sát có hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

5-Đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri tại cơ sở, phường xã, khu dân cư, tiếp xúc cử tri theo giới, ngành. Các tổ ĐBQH cần nghiên cứu việc tiếp xúc ở nhiều điểm để gặp gỡ và ghi nhận được nhiều ý kiến cử tri. Quan tâm đeo bám, đôn đốc và theo dõi kết quả giải quyết giải quyết kiến nghị của cử tri, tổ chức các buổi làm việc định kỳ giữa Đoàn ĐBQH TP với Thường trực HĐND, UBND TP để giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri và các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài trên địa bàn TP. Chú ý tạo thêm các kênh thông tin kết quả giải quyết đến cử tri nhanh hơn. 

 

6-Tăng cường cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động của ĐBQH. Nghiên cứu cơ chế huy động chuyên gia, cơ quan nghiệp vụ để tư vấn và giúp cho ĐBQH trong xây dựng luật, giám sát, thảo luận các chủ trương về kinh tế xã hội. Mặt khác, cần nâng cao chất lượng của cơ quan tham mưu giúp  việc cho Đoàn ĐBQH.

 

Cuộc bầu cử Quốc hội khoá 12 đã thành công tốt đẹp. Cử tri đang mong đợi các  vị đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng là đại biểu của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước và thành phố đã và đang tiến hành nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến trình phát triển, hội nhập. Chúng ta tin tưởng rằng các vị đại biểu Quốc hội TP.HCM nhiệm kỳ khoá 12 sẽ là những nhân tố tích cực, đóng góp có hiệu quả vào tiến trình này.

 

Xin trân trọng cảm ơn các cấp uỷ, chính quyền, các ban- ngành, Mặt trận, đoàn thể và cô bác cử tri thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua đã tạo điều kiện và có nhiều sự đóng góp cho Đoàn ĐBQH TP khoá 11 hoàn thành tốt nhiệm vụ và rất mong có được sự quan tâm, phối hợp, cộng tác tốt trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá 12.

 

           

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhKế hoạch giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19Thông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020


Liên kết website
Số lượt truy cập
07844137
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn