Đăng nhập

 

 

Liên kết website
CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN
Công văn số 258/UBDTSĐHP ngày 19/03/2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về việc trả lời kiến nghị của địa phương về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

ỦY BAN DỰ THẢO
SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
____________

Số: 258/UBDTSĐHP

V/v trả lời kiến nghị của địa phương về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về  Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 3  năm 2013

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,

 

Trong thời gian qua, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhận được công văn của một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp hướng dẫn cụ thể về mẫu Phiếu xin ý kiến gửi đến từng hộ gia đình, đối tượng gửi phiếu xin ý kiến và việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, thời hạn gửi báo cáo tổng hợp ý kiến của nhân dân, kinh phí tổ chức in ấn, phát hành tài liệu. Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp có ý kiến như sau:

1. Về mẫu phiếu xin ý kiến nhân dân và đối tượng gửi phiếu

Tại mục 3 Công văn số 250/UBDTSĐHP ngày 06/3/2013 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã nêu cụ thể nội dung của Phiếu xin ý kiến. Trường hợp xin ý kiến đến từng hộ gia đình, phiếu xin ý kiến ghi rõ: (1) ý kiến chung về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, (2) ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung về nội dung và kỹ thuật văn bản ở từng điều, khoản của dự thảo mà người dân quan tâm. Trường hợp xin ý kiến đến từng đại biểu tham dự hội nghị, hội thảo, tọa đàm, phiếu xin ý kiến nêu rõ: (1) ý kiến chung về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, (2) những nội dung cụ thể của các chương, điều, khoản của Dự thảo để đại biểu thể hiện chính kiến tán thành, đề nghị sửa đổi, bổ sung và ý kiến khác.

Về đối tượng gửi phiếu lấy ý kiến, theo Nghị quyết của Quốc hội, đối tượng lấy ý kiến là tất cả các tầng lớp nhân dân, Công văn số 250/UBDTSĐHP ngày 06/3/2013 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đề nghị “các cơ quan, tổ chức cần triển khai tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đối với các tổ chức đảng, đoàn thể, tổ chức lấy ý kiến ở chi bộ đảng, chi đoàn thanh niên, các chi hội cơ sở, khu công nghiệp, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp…”

Căn cứ vào nội dung trên, các cơ quan, tổ chức, địa phương cần chủ động chuẩn bị phiếu và tổ chức triển khai việc lấy ý kiến đến các tầng lớp nhân dân với những hình thức và nội dung phù hợp để việc góp ý kiến được tập trung, có chất lượng. 

2. Về thời hạn gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân

Có địa phương đề nghị kéo dài thời hạn gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp thấy rằng, Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Thông báo số 101/TB-VPQH ngày 14/01/2013 của Văn phòng Quốc hội) đã nêu rõ thời hạn gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp như sau:

- Chậm nhất đến ngày 15/3/2013, các cơ quan, tổ chức quy định tại mục 5, phần IV Kế hoạch phải gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp (đợt 1) và chậm nhất đến ngày 31/3/2013, phải gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp (đợt 2) đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để tổng hợp.

-      Chậm nhất đến ngày 31/3/2013, các cơ quan, tổ chức quy định tại mục 6, phần IV Kế hoạch phải gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến (đợt 1) và chậm nhất đến ngày 05/4/2013 phải gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp (đợt 2) đến Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Vì vậy, để kịp thời tập hợp, tổng hợp đầy đủ và báo cáo Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương khẩn trương tập hợp, tổng hợp ý kiến của nhân dân gửi về cơ quan, tổ chức đúng tiến độ theo Kế hoạch của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Những ý kiến nhân dân góp ý sau ngày 31/3/2013 thì tổng hợp báo cáo vào thời điểm 30/4/2013 và 30/9/2013. 

3. Về kinh phí phục vụ in, phát hành phiếu lấy ý kiến nhân dân

Để bảo đảm tiến độ thời gian gửi tài liệu đến các hộ gia đình, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tổ chức in ấn, phát hành tài liệu đến các hộ gia đình. Kinh phí phục vụ việc in, phát hành phiếu lấy ý kiến nhân dân được tính trong kinh phí tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo đúng hướng dẫn số 152/BTC –HCSN ngày 05/01/2013 của Bộ Tài chính, nếu thiếu thì báo cáo bổ sung sau.

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBDTSĐHP (để báo cáo);
- Lưu: HC, UBDTSĐHP.
- Số e-PAS:  

TM. ỦY BAN DỰ THẢO
SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Uông Chu Lưu

 

Đính kèm file.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
  Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 làm việc với thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  Kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII: Lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  Hội đồng nhân dân thị trấn Hóc Môn họp chuyên đề lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  Kiểm tra tiến độ triển khai công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Bộ Tư lệnh thành phố
Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
07986730
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn