Đăng nhập

 

Liên kết website
Chương trình xây dựng luật pháp lệnh
Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12/6/2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

NGHỊ QUYẾT

 VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2013,
ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2012 VÀ NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII

QUỐC HỘI

 

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12;

Sau khi xem xét Tờ trình số 136/TTr-UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

Điều 1

Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII các dự án sau đây:

1.     Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

2.     Luật đầu tư (sửa đổi)

4.     Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)

5.     Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Điều 2

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 như sau:

1. Chuyển dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế từ Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 3 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 4;

2. Bổ sung dự án Luật biển Việt Nam vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 3;

3. Bổ sung dự án Luật việc làm, dự án Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi) vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4;

4. Bổ sung dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 4;

5. Rút dự án Luật đô thị, Luật quy hoạch, Luật thư viện ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012;

6. Bổ sung dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012.

Điều 3

A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

I . CÁC DỰ ÁN LUẬT

1. Tại kỳ họp thứ 5

a) Quốc hội thông qua 12 dự án

1.                  

Luật hộ tịch

2.                  

Luật hòa giải cơ sở

3.                  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

4.                  

Luật đầu tư công, mua sắm công

5.                  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

6.                  

Luật đất đai (sửa đổi)

7.                  

Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai

8.                  

Luật việc làm

9.                  

Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi)

10.              

Luật phòng, chống khủng bố

11.              

Luật giáo dục quốc phòng - an ninh

12.              

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)

b) Quốc hội cho ý kiến 9 dự án

1.                  

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

2.                  

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

3.                  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

4.                  

Luật tiếp công dân

5.                  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

6.                  

Luật hải quan (sửa đổi)

7.                  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội

8.                  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy

9.                  

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

2. Tại kỳ họp thứ 6

a) Quốc hội thông qua 10 dự án

1.                  

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

2.                  

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

3.                  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

4.                  

Luật tiếp công dân

5.                  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

6.                  

Luật hải quan (sửa đổi)

7.                  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội

8.                  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy

9.                  

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

10.              

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng

b) Quốc hội cho ý kiến 10 dự án

1.                  

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

2.                  

Luật xây dựng (sửa đổi)

3.                  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

4.                  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình

5.                  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề

6.                  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

7.                  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược

8.                  

Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)

9.                  

Luật phá sản (sửa đổi)

10.              

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

II. CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH (04 dự án)

1.

Pháp lệnh công tác quốc phòng ở bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương

2.

Pháp lệnh cảnh sát cơ động

3.

Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân

4.

 

B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ

 (18 dự án luật)

1.                  

Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

2.                  

 

3.                  

 

4.                  

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)

5.                  

 

6.                  

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội (sửa đổi)

7.                  

 

8.                  

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

9.                  

Luật trưng cầu ý dân

10.              

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất)

11.              

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

12.              

Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

13.              

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)

14.              

Bộ luật dân sự (sửa đổi)

15.              

Bộ luật hình sự (sửa đổi)

16.              

Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)

17.              

Luật Quân đội nhân dân Việt Nam

18.              

Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

          Điều 4

2. Tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu Quốc hội thực hiện quyền sáng kiến pháp luật của mình. Khi đại biểu Quốc hội có đề nghị, kiến nghị về luật, Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân có trách nhiệm giúp đại biểu Quốc hội trong việc lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình.

3. Giao Chính phủ:

a) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hữu quan có quyền đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh nghiên cứu tổng thể những chính sách cần thể chế hoá bằng pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách, tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết, hình thành hồ sơ để kiến nghị với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội khi đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

b) Phân công cơ quan cụ thể chủ trì nghiên cứu, hoàn chỉnh hồ sơ các dự án Luật kiến trúc sư, Luật chống bán phá giá, Luật khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Luật khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, Luật bảo vệ an toàn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, Luật trọng dụng nhân tài, Pháp lệnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp,... và các dự án luật khác cần ban hành mới, các dự án luật cần sửa đổi, bổ sung để thực hiện Chủ trương tái cơ cầu nền kinh tế trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 xem xét đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo đúng quy định của pháp luật;

 

 

 

 

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2012.

 

 

 

 

                                                CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

                                                  Nguyễn Sinh Hùng

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
Báo cáo hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIVLịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCMNghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019Chương trình công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2019Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2018


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
05924933
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn