Đăng nhập

 

 

Tổng hợp ý kiến xây dựng các dự án luật
Tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

 Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi văn bản lấy ý kiến của các sở, ngành, đơn vị và các chuyên gia góp ý cho dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi), sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Dưới đây là tổng hợp các ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật:    

I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG           

1- Về bố cục dự thảo Luật

1.1- Các ý kiến nhất trí cho rằng cấu trúc nội dung dự thảo Luật thể hiện được các quy định:

(1) Đảm bảo sự cân đối về số lượng điều của các chương; bố cục các chương đã đảm bảo tính hợp lý, logic, rõ ràng. Các quy định trong dự thảo Luật về quyền và nghĩa vụ của thanh niên phù hợp hơn với quy định về nguyên tắc thực hiện quyền con người, quyền công dân được quy định tại Điều 14 Hiến pháp 2013; đồng thời tạo cơ chế hiệu quả để bảo đảm việc thực hiện quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên; 

(2) Đảm bảo được nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, thể chế chính trị của mỗi nước trong quan hệ hợp tác quốc tế về thanh niên; 

(3) Đã xác định rõ trách nhiệm, vai trò của Đoàn Thanh niên, Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp trong việc tổ chức các hoạt động tháng Thanh niên; 

(4) Các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên được quy định rõ ràng, súc tích, cụ thể trên từng lĩnh vực trọng yếu đối với thanh niên, như học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, việc làm, văn hóa, thể dục, thể thao, về bảo vệ tổ quốc và phù hợp với từng đối tượng thanh niên đặc thù; qua đó, phát huy được vai trò xung kích của thanh niên, tạo được môi trường cho thanh niên tham gia, trưởng thành, cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết... 

Tuy nhiên, dự thảo Luật vẫn còn một số quy định chưa phù hợp với Hiến pháp, với các Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên; đồng thời một số chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, vẫn chưa được quy định rõ ràng, cụ thể và khó có khả năng áp dụng triệt để và hiệu quả trên thực tế. 

2- Về độ tuổi thanh niên 

Các ý kiến nhất trí với độ tuổi thanh niên được quy định trong dự thảo Luật  là từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi; vì độ tuổi này (i) phù hợp với giai đoạn phát triển tâm sinh lý của thanh niên; (ii) phù hợp với vai trò và khả năng thực hiện trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; (iii) phù hợp với thông lệ quốc tế và (iv) với thực tiễn công tác Đoàn đã được thực hiện xuyên suốt trong một thời gian rất dài; (v) đảm bảo gia tăng cơ hội việc làm cho sinh viên; khi thị trường lao động hiện nay có xu hướng tuyển dụng những lao động có tuổi và có kinh nghiệm; và xét trong bối cảnh hiện nay khi biên chế công chức, viên chức trong khối nhà nước đang được tinh gọn.

Tuy nhiên, để đạt được sự đồng thuận cao hơn về độ tuổi này cần phải xem xét một số vấn đề sau: 

(1) Sự biến động về tỷ lệ những người trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi trong cơ cấu dân số của quốc gia đang theo chiều hướng tăng hay giảm? 

(2) Sự biến động này có ảnh hưởng, tác động thế nào đến khả năng của lực lượng thanh niên hiện nay trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội hiện nay của đất nước? 

3- Về nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên 

Các ý kiến nhất trí với dự thảo Luật khi bổ sung quy định “Quyền và nghĩa vụ của thanh niên được tôn trọng, công nhận, bảo vệ và bảo đảm thực hiện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật” và “không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình” nhằm đảm bảo phù hợp hơn với quy định về nguyên tắc thực hiện quyền con người, quyền công dân được quy định tại Điều 14 Hiến pháp năm 2013; đồng thời tạo cơ chế hiệu quả để bảo đảm việc thực hiện quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên. 

5. Về nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên

Các ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Luật khi điều chỉnh bỏ cụm từ “theo quy định của Ngân sách nhà nước” tại khoản 1 Điều 7 để đảm bảo nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên không chỉ bao gồm gồm nguồn lực tài chính, mà còn bao gồm cả các nguồn lực quan trọng khác. 

6- Về hợp tác quốc tế về thanh niên 

Các ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Luật khi làm rõ được nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, thể chế chính trị của mỗi nước. 

7- Về Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam 

Một số ý kiến chọn Phương án 2. Xác định lại địa vị pháp lý của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam theo hướng là “tổ chức phối hợp liên ngành”; không phải là “cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ” như quy định tại Luật Thanh niên năm 2005, bởi các lý do sau đây: 

Thứ nhất, việc quy định Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là “tổ chức phối hợp liên ngành” sẽ làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban và phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ủy ban trong việc phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về công tác thanh niên. 

Thứ hai, việc quy định Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là “tổ chức phối hợp liên ngành” sẽ đảm bảo phù hợp với Quyết định 34/2007/QĐ TTG ngày 12 tháng 3 năm 2007 về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành. 

Thứ ba, việc quy định Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là “tổ chức phối hợp liên ngành” sẽ đảm bảo phù hợp, thống nhất với vị trí pháp lý của các Ủy ban quốc gia về những đối tượng đặc thù khác, như Ủy ban quốc gia về trẻ em thành lập theo Quyết định số 856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15 tháng 6 năm 2017; Ủy ban quốc gia về người cao tuổi theo Quyết định số 141/2004/QĐ-TTg ngày 5/8/2014, Ủy ban quốc gia về người khuyết tật. 

Thứ tư, việc quy định Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là “tổ chức phối hợp liên ngành” về thanh niên sẽ tạo điều kiện đa dạng hóa các ngành, lĩnh vực tham gia trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng về thanh niên nhằm hướng đến mọi tầng lớp thanh niên trong xã hội; từ đó, bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên Việt Nam một cách tốt hơn so với quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên đề nghị Điều 37 dự thảo Luật cần quy định cụ thể hơn theo hướng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam là cơ quan phụ trách về công tác hợp tác quốc tế về thanh niên; phù hợp với chức năng “thực hiện các hoạt động đối ngoại nhà nước về công tác thanh niên” như quy định tại Quyết định 1328/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010. Dự thảo Luật đã dành Điều 8 để quy định về Hợp tác quốc tế về thanh niên, nhưng chưa xác định cơ quan nào phụ trách hoạt động này. 

8- Về Tháng thanh niên 

Các ý kiến nhất trí với quy định Tháng 3 là Tháng Thanh niên. Tuy nhiên, để đảm bảo tăng cường tính hiệu quả, tính thống nhất, thiết thực trong việc tổ chức Tháng thanh niên trong phạm vi cả nước, đề nghị cần bổ sung vào Điều 9 quy định “...Giao cho Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành quy định này

9-Về đối thoại với thanh niên 

Các ý kiến nhất trí với quy định về hoạt động đối thoại thanh niên, trong đó quy định rất rõ về chủ thể đối thoại, thời gian tổ chức đối thoại, phương thức công khai thông tin về việc tổ chức đối thoại, về nội dung kết luận đối thoại. Tuy nhiên, đề nghị cần sửa lại Điều 10 theo hướng như sau:

(1) Bổ sung thêm chủ thể đối thoại với thanh niên là người đứng đầu các tổ chức thanh niên, như: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam. Bởi vì, trách nhiệm của các tổ chức thanh niên theo quy định tại Điều 30 là nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên để kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; do đó cần thiết phải ràng buộc trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức này phải tổ chức đối thoại với thanh niên. 

(2) Bổ sung nguyên tắc thực hiện đối thoại thanh niên: Đối thoại với thanh niên phải được tổ chức ở các cấp, các ngành hàng năm, việc tổ chức phải đảm bảo thực chất, có ý nghĩa và có sự tham gia bình đẳng của các đối tượng Thanh niên khác nhau. Các ngành chức năng tham gia đối thoại với thanh niên có trách nhiệm giải trình và báo cáo với thanh niên về các vấn đề đã thực thi dựa trên biên bản đối thoại kỳ trước. 

10- Về quyền và nghĩa vụ của thanh niên 

Các ý kiến nhất trí với cách quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong dự thảo Luật khi đã không quy định các quyền và nghĩa vụ cụ thể của thanh niên trên từng lĩnh vực mà tập hợp lại thành một điều (Điều 4) quy định chung về việc thanh niên có các quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và pháp luật; dành cả Chương II quy định về trách nhiệm của thanh niên để thanh niên thấy được sứ mệnh và vai trò của mình; Chương III quy định về các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; để ghi nhận các quyền lợi thanh niên được thụ hưởng và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm việc thụ hưởng quyền của thanh niên, 

11- Về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên 

Các ý kiến nhất trí với các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, được quy định tại Chương III dự thảo Luật. Nội dung quy định rõ ràng, súc tích, cụ thể trên từng lĩnh vực trọng yếu đối với thanh niên, như học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, việc làm, văn hóa, thể dục, thể thao, về bảo vệ tổ quốc và phù hợp với từng đối tượng thanh niên đặc thù cần những cơ chế hỗ trợ riêng biệt để tạo điều kiện tốt nhất để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

12- Về trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với thanh niên 

Các ý kiến nhất trí với nội dung tại Chương V về Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, nhà trường, gia đình trong đó có quy định về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với thanh niên. Quy định như vậy đảm bảo được tính thống nhất, rõ ràng và hướng hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan, tổ chức khác trong xã hội đến một mục tiêu chung là hỗ trợ, tạo điều kiện để thế hệ thanh niên phát huy được năng lực của mình, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

13- Về tổ chức thanh niên 

Các ý kiến nhất trí với nội dung Chương quy định về Tổ chức thanh niên. Trong đó có xác định rất rõ Tổ chức thanh niên bao gồm những tổ chức nào; đồng thời đã quy định rõ về vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 3 tổ chức nòng cốt trong phong trào thanh niên; gồm: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; và Hội sinh viên Việt Nam. Ngoài ra, dự thảo Luật đã quy định cụ thể hơn vai trò trung tâm, nòng cốt của Đoàn thanh niên trong phong trào thanh niên. Vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của những tổ chức này trong dự thảo Luật, về cơ bản, phù hợp với Điều lệ hoạt động của từng tổ chức. 

14- Về một số chế định cần bổ sung vào dự thảo Luật

14.1- Chương III: có ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên về đề bảo vệ về môi trường, phòng chống các tác động của biến đổi khí hậu hiện nay đang là một trong những vấn đề mang tính cấp thiết, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển bền vững của đất nước; và thanh niên với sứ mệnh là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; cần phải có trách nhiệm tiên phong trong bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đấu tranh phòng, chống các hành vi huỷ hoại tài nguyên, môi trường. 

Bên cạnh đó, cần bổ sung và Chương III quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên về tham gia quản lý nhà nước, giám sát và phản biện xã hội; để phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên, với tư cách là người chủ tương lai của đất nước, góp phần xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp.

14.2- Có ý kiến đề nghị cân nhắc đưa trở vào nội dung dự thảo Luật quy định về các hành vi nghiêm cấm trong Luật thanh niên; đồng thời bổ sung thêm hành vi nghiêm cấm đối với các chủ thể có trách nhiệm đối với thanh niên; với 2 mục đích: (i) nhằm nâng cao ý thức tự giác của thanh niên trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình được quy định tại Dự Thảo; (ii) nhằm đảm bảo các tổ chức có trách nhiệm đối với thanh niên nghiêm chỉnh chấp hành nghĩa vụ của mình được quy định trong dự thảo Luật. 

Thực tế cho thấy rằng, có rất nhiều Luật về đối tượng đặc thù, như Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Bình đẳng giới... đều có quy định về những hành vi nghiêm cấm để đảm bảo việc thụ hưởng quyền và ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ của các đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản luật đó. 

14.3-  Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu bổ sung  vào dự thảo Luật quy định về giải thích từ ngữ để làm rõ các khái niệm về đối tượng thanh niên có tính chất đặc thù. 

Vì trong nội dung dự thảo Luật có quy định về chính sách riêng của Nhà nước đối với rất nhiều đối tượng thanh niên; như: thanh niên dân tộc thiểu số (Điều 23); thanh niên xung phong (Điều 24); thanh niên tình nguyện (Điều 25); thanh niên có tài năng (Điều 26); thanh niên làm việc tại khu công nghiệp (Điều 27); thanh niên khuyết tật (Điều 28). Tuy nhiên, dự thảo Luật chưa làm rõ thanh niên phải thỏa mãn những điều kiện nào thì mới thuộc những đối tượng trên. 

14.4- Có ý kiến đề nghị cần bổ sung vào dự thảo Luật quy định về trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đoàn bởi đây cũng là nền tảng có thể đi sâu đi sát vào đời sống thanh niên, đại diện và bảo đảm một số quyền lợi của thanh niên ở cơ sở. Thông qua tổ chức các hoạt động, các phong trào góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết; hiểu và đáp ứng tâm tư nguyện vọng, nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh niên.

II- GÓP Ý MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ

1- Về Thanh niên  (Điều 1)

Có ý kiến đề nghị cần xem xét bổ sung thanh niên nước ngoài, thanh niên không quốc tịch sinh sống, học tập, và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam vào nội dung Điều 1 để phù hợp với quy định của Điều 37 Hiến pháp năm 2013.

 2- Về vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên (Điều 4)

- Khoản 1: một số ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn nội dung khoản 1 để nhằm khẳng định vai trò của Thanh niên như được ghi nhận tại Nghị quyết 25-NQ/TW. Khoản 1 được viết lại như sau: Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển, thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”.

3- Về nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên (Điều 5)

 Có ý kiến cho rằng để đảm bảo phù hợp hơn nữa với Hiến pháp; với các văn bản pháp luật khác, cũng như để phát huy hơn nữa tính sáng tạo, nhiệt huyết, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề nghị điều chỉnh lại khoản 2, khoản 5 như sau:

- Khoản 2: bổ sung cụm từ “trách nhiệm” sau cụm từ “thực hiện quyền và nghĩa vụ”. Khoản 2 viết lại như sau “Không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tin ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp trong thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên.” 

- Khoản 5: bổ sung cụm từ “giám sát và phản biện xã hội” sau cụm từ “tham gia”. Khoản 5 viết lại như sau: “Việc xây dựng và thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên phải bảo đảm sự tham gia, giám sát và phản biện xã hội của thanh niên; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của thanh niên”. 

4- Về nội dung quản lý nhà nước về thanh niên (Điều 6)

Khoản 4: có ý kiến đề nghị sửa khoản 4 như sau "Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên."

5- Về nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên (Điều 7)

Khoản 2: có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “việc xây dựng và tổ chức” vào trước cụm từ “thực hiện chính sách” để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 7. Khoản 2 viết lại như sau: “Nguồn tài chính bảo đảm việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên gồm ngân sách nhà nước, các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước”.

6- Về hợp tác quốc tế về thanh niên (Điều 8) 

Khoản 1: có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ chính sách vào trước cụm từ “pháp luật mỗi nước”. Khoản 1 viết lại như sau: “Hợp tác quốc tế về thanh niên phải bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng chủ quyền, phù hợp với chính sách, pháp luật của mỗi nước và thông lệ quốc tế”.

7- Về đối thoại với thanh niên

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định thành phần lãnh đạo tham gia đối thoại với thanh niên là các cấp lãnh đạo, quản lý trực tiếp gần nhất vì các công việc được triển khai đều theo trình tự các cấp, do vậy tâm tư và nguyện vọng của thanh niên nên được trình bày với cấp lãnh đạo, quản lí gần nhất sẽ mang tính thực tiễn cao và có hiệu quả hơn.

8- Về trách nhiệm của thanh niên đối với Nhà nước và xã hội (Điều 13)

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của thanh niên khi tham gia mạng xã hội; qui định về việc tuân thủ pháp luật về mạng xã hội; chủ động tham gia giữ gìn an ninh mạng.

9- Về trách nhiệm của thanh niên đối với gia đình (Điều 14)

Một số ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của thanh niên đối với việc phụng dưỡng, chăm sóc ông bà cha mẹ trong gia đình.

10- Về học tập và nghiên cứu khoa học (Điều 16)

Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Luật quy định theo hướng nội dung phát triển và bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ bắt buộc cho thanh niên bởi vì cần thiết và phù hợp với mục tiêu phát triển của Đảng và Nhà nước (căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” bổ sung năm 2017).

 Khoản 1: có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn về chính sách thỏa đáng để thu hút thanh niên tài năng. Trên thực tế việc cấp học bổng cho các Thủ khoa đầu vào là cần thiết để khuyến khích tài năng trẻ, nhưng có những người đã không phát huy được trong quá trình học tập. Vì vậy, cần có chính sách phát hiện, nuôi dưỡng tài năng trong quá trình đào tạo rèn luyện tại các trường học, cơ quan, đơn vị. 

11- Về lao động, việc làm (Điều 17)

- Một số ý kiến cho rằng thanh niên là lực lượng có tiềm năng to lớn đi đầu trong công cuộc đổi mới và bảo vệ Tổ quốc; đất nước muốn phát triển cần sử dụng thanh niên theo đúng thế mạnh của của lực lượng này. Vì vậy, đề nghị cần xây dựng Điều 17 theo hướng nhà nước xây dựng được các chính sách cụ thể nhằm bảo vệ quyền lợi của thanh niên; chẳng hạn nên có chính sách hỗ trợ, bồi dưỡng, đào tạo và đặc biệt là việc tạo điều kiện, ưu tiên sử dụng cán bộ trẻ trong các cơ quan, công ty, xí nghiệp… nhà nước để tránh hiện tượng chảy máu chất xám.

- Khoản 1: có ý kiến đề nghị sửa nội dung khoản 1 như sau: “Tư vấn, định hướng nghề nghiệp theo nhu cầu của thị trường lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tiếp cận thông tin tuyển dụng, lựa chọn những công việc phù hợp”.

- Khoản 2: có ý kiến đề nghị sửa nội dung khoản 2 như sau: “Tạo điều kiện cho thanh niên trên các vùng miền có việc làm phù hợp với từng giai đoạn phát triển đất nước”.

12- Về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe (Điều 19)

Khoản 1:  có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về chính sách trong hôn nhân gia đình, để nhà nước có cơ chế bắt buộc các cặp vợ chồng trẻ trước khi kết hôn phải khám sức khỏe, đồng thời được hỗ trợ tư vấn tiền hôn nhân...đây vừa là quyền lợi của thanh niên vừa đảm bảo chính sách chung của xã hội về sức khỏe nhân dân, 

13- Về đối với thanh niên khuyết tật (Điều 28)

ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung vào Điều 29 quy định về chính sách ưu đãi cho những doanh nghiệp nhận lao động là thanh niên khuyết tật.

14- Về Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam  (Điều 32)

Có ý kiến đề nghị nên tách nội dung Điều 32 thành 2 Điều quy định về vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan là: Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam; Hội Sinh viên Việt Nam.

15- Về chính sách của Nhà nước đối với tổ chức thanh niên (Điều 33)

Có ý kiến đề nghị cần bổ sung vào Điều 33 quy định về quyền, nghĩa vụ của một số nhóm đối tượng thanh niên đặc thù như: Thanh niên nữ, thanh niên tình nguyện, thanh niên làm khoa học để có chính sách khuyến khích và tạo sự bình đẳng của mỗi nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, cần bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ cho Thanh niên làm công tác tôn giáo, dân tộc, Thanh niên Công tác ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, bởi đây là lực lượng và nguồn động lực rất lớn đối với phát triển kinh tế đất nước. 

 

16- Về trách nhiệm của Bộ Nội vụ (Điều 35)

Khoản 6: có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 35 quy định về trách nhiệm phối hợp của Bộ Nội vụ với Ủy ban quốc gia về thanh niên trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện, chính sách pháp luật đối với thanh niên. 

17- Về Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 38)

Có ý kiến cho rằng Điều 38 chỉ mới quy định về trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trong khi đó các tổ chức thanh niên được tổ chức hoạt động trong phạm vi cả 3 cấp hành chính; gồm tỉnh, huyện, xã. Đề nghị cần điều chỉnh Điều 38 theo hướng quy định về trách nhiệm của Chính quyền địa phương nói chung, trong đó có quy định về trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân các cấp; gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện xã. 

19- Về trách nhiệm của nhà trường (Điều 42)

- Khoản 1: có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung khoản 1 như sau: “Giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống lành mạnh, văn hóa ứng xử cho thanh niên”.

- Khoản 2: có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung khoản 2 như sau: “Xây dựng môi trường, giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; thực hiện các biện pháp phòng chống bạo lực học đường; phòng chống xâm hại tình dục cho thanh niên”.

- Khoản 3: có ý kiến đề nghị bổ sung vào cuối khoản 3 nội dung “tạo điều kiện cho thanh niên được tham gia thực tập, học nghề, học việc”. Khoản 3 viết lại như sau: “Phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực tự học, kỹ năng thực hành; tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên. Tạo điều kiện cho thanh niên được tham gia thực tập, học nghề, học việc”.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhThông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020


tin nổi bật
Liên kết website
Số lượt truy cập
07970341
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn