Đăng nhập

 

 

Liên kết website
TRẢ LỜI CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Thanh tra Chính phủ trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Cử tri tiếp tục đề nghị Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; nhất là các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, tránh tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội. (cử tri TP Hồ Chí Minh).

 Trả lời:

Trong thời gian qua, Trung ương Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục triển khai và tiến hành sơ kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-QÐi/TW ngày 18/2/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Chính phủ tăng cường chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trực tiếp chủ trì các cuộc họp với Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, vụ việc bộ, ngành và địa phương có ý kiến khác nhau; tổ chức Hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi công dân khiếu kiện đông người, phức tạp[1].

Thanh tra Chính phủ đã chủ động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương và tại địa phương, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; triển khai thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài, qua đó thúc đẩy cả hệ thống chính trị vào cuộc giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài trên phạm vi cả nước, tạo được sự quan tâm và đồng thuận của nhân dân. 

Các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời thực hiện trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, đột xuất; coi trọng công tác dân vận, tăng cường công tác hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho người dân với sự tham gia của Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, cơ quan Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị…Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật.

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ nhằm giảm bớt tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội:

 - Quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và nghị định hướng dẫn thi hành, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tập trung vào pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư, xây dựng... đánh giá đầy đủ, sát thực tế việc thi hành Luật đất đai, nhất là các bất cập là nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về đánh giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… để giải quyết các vấn đề là nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người có đất bị thu hồi.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương nắm bắt tình hình khiếu kiện, nhất là các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp có nguy cơ phát sinh thành “điểm nóng” gây mất trật tự an ninh, chính trị, xã hội[2].

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ[3] và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ[4].

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý về tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh việc sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào khai thác, sử dụng một cách đồng bộ, hiệu quả.


[1] Điển hình như cuộc thanh tra, kiểm tra liên quan đến khiếu kiện của công dân Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Hồ Chí Minh. Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra, kiểm tra và đã công bố công khai Thông báo kết luận số 1483/TB-TTCP ngày 04/9/2018 trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ.

[2] Trong đó: Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng và công an địa phương nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án 04/ĐA-BCA-A61 ngày 12/6/2017 về công tác công an tham gia giải quyết các vụ khiếu kiện góp phần đảm bảo an ninh trật tự; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp biện pháp xử lý những tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động bất ngờ.

[3] Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Tổ trưởng.

[4] Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí MinhKế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởngKế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/01/2016 đến 30/6/2020


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
06773904
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn